FarmHan Tarım Teknoloji

Hasdere Mah. Çatalharman Sk. No:59 Gazipaşa / Antalya07900 Gazipaşa/Antalya

Tel : +90 850 305 7701

e-mail : farmhanteknoloji@gmail.com